Databas

I en databas är informationen samlad och organiserad på ett sätt att det är lätt att söka efter, och hämta enskilda bitar information, samt att ändra informationen. Ordet databas kan beteckna informationen som finns lagrad, eller databashanteraren som förstår att tolka den ofta mycket komplexa datastrukturen som lagrats. Databaser nås via ett gränssnitt, där de vanligaste databasgränssnitten idag är v och Sun Microsystems JDBC

Databasens historia

När man på 60-talet började använda datorer inom affärsvärlden blev det viktigt att kunna spara data på ett säkert sätt. De första databaserna var hierarkiska där data lagrades i en trädstruktur. Detta gjorde informatione snabb att hitta, men svår att manipulera. En av de mest framgångsrika hierarkiska databaserna är IMS från IBM, som utvecklades för användning i Apolloprogrammet.

Till startsidan