Skogsbruk

Med skogsbruk menas utnyttjande av skog för produktion av diverse produkter, t.ex. timmer, massaved och bränsle.

Lite drygt hälften av Sveriges landareal, motsvarande ungefär 23 miljoner hektar, utgörs av skog. Skogen i Sverige ägs till ca: 50% av privata skogsägare, till 25% av skogsbolag och till 25% av det allmänna (Sveaskog, stift, kommuner). I Sverige är skogsbruket och dess förädlingsindustrier av stor betydelse för samhällsekonomin. Såväl sågverkens trävaror som massaindustrins pappersmassa och papper exporteras i stor omfattning och påverkar landets handelsbalans positivt. Knappt 15% av Sveriges varuexport (drygt 100 miljarder kronor) utgörs av skogsindustrins produkter. Skogen utgör också en allt viktigare energiråvara då flis och pellets används både småskaligt för uppvärmning och storskaligt vid kraftvärmeverk.

Idag är skogen mer än en källa för värdefulla råvaror. Det ställs numera stora krav på att skogsbruket ska ta olika typer av miljöhänsyn. För många människor ger skogen möjlighet till rekreation genom t.ex jakt, promenader, svamp- och bärplockning. Allemansrätten gör det möjligt för var och en att nästan helt fritt röra sig i skog och mark.

Det moderna svenska skogsbruket ska alltså svara upp till krav på såväl produktion, miljöhänsyn som rekreationsmöjligheter.

Utbildningar inom skogsbruk och skogsvård

Jägmästareutbildningen har traditionellt sett varit den högsta skogliga utbildningen. Utöver denna finns flera olika typer av eftergymnasiala utbildningar till bl.a. skogstekniker och skogsmästare. Grundläggande utbildning av till exempel maskinförare till skogsbrukets skogsmaskiner sker på gymnasieskolans naturbruksprogram.

Till startsidan