Hus

Ett hus är en byggnad och ordet används numera i huvudsak för bostadshus, men även bodar kan i många fall kallas hus i modernt språkbruk. Ett hus kan se ut på många olika sätt beroende på kulturell plats och tillgängligt material. Olika stilar inom arkitektur och byggnadskonst har påverkat husets utseende under den tidpunkt det byggdes.

Förr tvingades människor bosätta sig där det fanns naturligt skydd, exempelvis i grottor, en rotvälta eller skyddet från ett kraftigt träd fungerade oftast minst lika bra. En grotta blir oftast väldigt rå och fuktig som är svår att värma upp. Från grottor kunde man hålla sig undan rovdjur och dåligt väder. Så småningom när man började bygga egna hyddor kunde platser utan naturligt skydd bebos. Detta skedde förmodligen väldigt tidigt under mänsklighetens historia. De äldsta fynden av hyddor är dock omkring 50 000 år gamla. Med jordbrukets ankomst och en mer varaktig bosättning på samma plats börjar de första egentliga bostadshusen att byggas. Detta skedde för ungefär 12 000 till 10 000 år sedan.

Det svenska ordet hus var under forntiden en synonym med hall eller stor högsätesbyggnad. Under medeltiden får det betydelsen slott eller befäst plats. Konungens "hus" var konungens "slott", samma betydelse har ordet i en mängd sammansättningar som Bagahus el. Bohus, Tavastehus, Malmöhus, Glimmingehus, m.fl. Ännu på 1600- och 1700-talet betecknade ordet hus i första hand säteribyggnader och det ord som användes för bostadshus var i allmänhet "stuga". Ordet bod betecknade uthusbyggnader som inte var avsedda som bostäder.

Ökad befolkning har tvingat hustillverkare till nya utmaningar. Under 1700-1800-talet byggdes världens högsta byggnader i Europa. Dels genom en omfattande bostadsbehov men även innovationer till följd av den industriella revolutionen möjliggjorde högre hus än tidigare. Sedan mitten av 1800-talet fram till mitten av 1980-talet byggdes de högsta skyskraporna i USA. Under 2000-talet har de högsta husen i världen i huvudsak byggds i Asien och Mellanöstern. Det högsta huset i dagsläget är Burj Dubai i Förenade Arab Emiraten.

Ohälsosamma hus

"Sjuka hus" är ett begrepp som används för hus som orsakar hälsobesvär hos de som bor eller vistas där. Anledningar till detta kan vara flera, men vanligast idag är fuktskador som i sin tur orsakat mögel. Möglet sprids i sin tur i luften och gör det ohälsosamt att vistas i huset. I andra fall kan det vara själva byggmaterialet som gör hus "sjuka".

Uttrycket "sjuka hus" syftar på att de som bor eller vistas en längre tid i huset blir sjuka.

Till startsidan