Mögel

Mögel är samlingsnamnet på alla mikroskopiska svampar som växer som flercelliga grenade trådar (s.k. hyfer). I ett nätverk som är sammanhängande är alla celler identiska genetiskt, och anses därför vara en och samma individ. De mikroskopiska svampar som lever som ensamma celler kallas för jäst.

Många olika svampar, även de som inte är nära släkt med varandra, kan bilda mögel. De lever huvudsakligen på att bryta ned dött material, men kan också växa i levande växter och insekter där de kan framkalla sjukdom. Ett fruktat tillstånd hos människor med svår immunbrist är mögelväxt i lungor och bihålor.

Mögel i hus är hälsofarligt. Det har bl.a. "Värmlandsstudien", en doktorsavhandling av Linda Hägerhed Engman, visat. Studien baseras på 400 värmländska familjer, bland dem deltog 198 barn med minst två olika astmatiska eller allergiska symtom och 202 friska barn. Den visade på ett tydligt samband mellan dålig luft och ohälsa, bland annat korrelerade förekomsten av astma och allergier väl med förekomsten av mögeldoft, och ju starkare mögeldoft desto större ohälsa. Forskningen har idag inte svar på vad hos möglet som är skadligt, men det är troligt att såväl sporer som mykotoxiner är bidragande till ohälsan. Forskning i Norge har uppmärksammat förekomst av mögelmycel i lungorna hos bönder som ju är mer utsatta för mögel än de flesta.

Vid hantering av spannmål kan en viss påverkan av mögelsporer påräknas, därför är andningskydd en god idé. Spannmål som inte är tillräckligt torkad kan snabbt mögla och bli otjänlig som föda till människor och djur.

Till startsidan