Kommun

En kommun är ett territoriellt avgränsat område med en administrativ enhet för lokalt självstyre. Kommunen är en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare och en juridisk person med obligatoriskt medlemskap som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom. Ordet kommun kommer av latinets "communis" som betyder "gemensam".

Föregångarna till kommunerna i Sverige kallades socknar. År 1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommuner i dagens mening infördes. Det bildades då olika typer av kommunformer, nämligen städer, köpingar och landskommuner, samt municipalsamhällen som var en särskild form av kommun.

Dagens kommuner infördes 1971, samtidigt slopades begreppen stad och köping då ett generellt kommunbegrepp infördes. Det finns idag 290 kommuner i Sverige.

Till startsidan