Aktie

I ett aktiebolag utgör varje aktie en ägarandel i företaget. Aktieinnehavaren får genom sitt delägarskap rätt att delta i och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning. Antalet aktier och storleken på aktiekapitalet i bolaget kan förändras vid nyemission, emission och split. Köpa aktier gör man vanligtvis genom en aktiedepå på sin bank.

Aktieutdelning

Bolagsstyrelsen framför en rekommendation till bolagsstämman om storleken på aktieutdelningen. Det slutliga beslutet fattas däremot av aktieägarna genom "enkel majoritet".

A- och B-aktier

I Sverige skiljer man mellan A- och B-aktier där A-aktierna ger innehavaren rätt till flera röster under omröstningar på bolagsstämman. Ofta motsvarar B-aktien en tiondels (1/10) A-aktie i röstvärde, men även äldre 1/1000 (en tusendels antal röster) inflytandegrader förekommer. Denna skillnad i röstvärde tillämpas när de ursprungliga aktieägarna vill behålla makten över aktiebolaget, men ändå kunna ta in mer riskkapital i bolaget. Idag får inga aktier med mindre än en tiondels antal röster ges ut i Sverige.

Till startsidan