Kapital

Kapital kommer från från latinets capitalis och är ett begrepp inom nationalekonomin. Från början var det enbart en benämning på en fond som gav ränta som avkastning. Idag kan termen även avse olika produktionsmedel och tillgångar, och därigenom allt som kan ge en avkastning. Termen utgörs av något värde som kan användas för att skapa mer värde. Definitionen går tillbaka till Karl Marx och hans bok "Kapitalet", men är fortfarande aktuell. u för tiden ses ofta naturtillgångar och arbetskraft som kapital. Naturtillgångar kallas naturkapital och arbetskraft humankapital. Inom företagsekonomin skiljer man på eget kapital och lånat kapital.

Värdet av kapitalets är på många sätt subjektivt. Det beror på att man beräknar värdet på kapitalet genom den förväntade avkastningen, vilken kan sträcka sig över en lång tid. För att kunna jämföra avkastningar under olika tidpunkter diskonterar och beräknar man nuvärdet av kapitalet. Den diskonteringsränta som används, samt avkastningens utveckling, ger olika värdering av kapitalet. Man värderar även osäkerheten om avkastningens storlek på olika sätt. Avkastningen värderas lägre av mindre risktagande individer om storlekens osäkerhet är stor.

Eget kapital definieras inom redovisningen som tillgångarna minus skulderna. Ordet kapital i vardagligt bruk syftar ofta på ägarkapital som kan ge avkastning och i form av kapitalinkomst. Finansiell förmögenhet är en annan vardaglig innebörd av order kapital. Kapital anses vara en av tre produktionsfaktorer som krävs för att driva ett företag. De andra faktorerna är råvaror och arbetskraft. Kapitalvaror kan införskaffas i utbyte mot pengar eller finansiellt kapital.

Beroende på vilket socialt ekonomiskt system som brukas skiftar kapitalets placering. I exempelvis en marknadsekonomi innehas kapitalet till störst del av personer som värderar kapitalet högt. Stort kapotal och rikedom går inte alltid hand i hand. Genom t.ex. lån kan ett kapital bli stort bland personer som inte är så rika. En planerad ökning av ett kapitalinnehav kan ske genom en investering. Om skuldernas ökningstakt är lägre än kapitalinnehavets så sparar man. Om kapitalet stiger i värde ökar kapitalinnehavet. En kapitalvinst inträffar om ökningen av värdet av kapitalinnehavet oväntat stiger.

Kapitalstocken är det sammanlagda kapitalet i ett land. Denna term har kommit i överförd bemärkelse från det individuella kapitalet. En nation sparar så mycket som kapitalinnehavet ökar och som inte uppvägs av en skuldökning i till utlandet. Kapitalexporten inom ett land består i olika kapitalplaceringar runtom i världen. Till dess motsats är en kapitalimport utländska kapitalplaceringar i det aktuella landet.

Till startsidan