Kolkraftverk

Ett kolkraftverk producerar el genom förbränning av kol där värmen från förbränningen används till att förånga vatten. Ångan driver i sin tur en ångturbin som i sin tur driver en generator som genererar el. Mindre anläggningar använder ofta roster, medan större anläggningar använder pulverbrännare eller fluidiserande bäddar. Dock så har kolkraftverk historiskt sett inte varit särskilt miljövänligt då stora halter av bland annat svaveldioxid släppts ut i luften, vilket har orsakat surt regn. Mycket av föroreningarna kan numera renas bort med modern teknik. Som vid många andra framställningar av elektricitet frigörs koldioxid som restprodukt, ett ämne som möjligtvis kan späda på den redan naturliga växthuseffekten.

Det kol som används i svenska kraftverk är stenkol. Brunkol används på grund av sitt lägre energiinnehåll endast i de anläggningar som ligger nära brunkolsgruvor.

I Sverige används kolkraftverk i mycket liten utsträckning. Användningen av fossila bränslen uppgår till 3,4 % av den totala energiproduktionen. Dock driver statliga Vattenfall många kolkraftverk i bl.a. Tyskland.

Till startsidan